Regulamin zawodów Torus Triathlon In Da House 2016

TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE 2016
SPRINT (0,75 km, 20 km, 5 km)
GDAŃSK, ALCHEMIA 30.01.2016

I. ORGANIZATORZY:
Torus Sp. z o.o., Sp. k.
Iwona Guzowska

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Gdańsk, 30 stycznia 2016 roku (sobota)
2. Biuro Zawodów - Aquastacja, przy al. Grunwaldzkiej 411 w Gdańsku
3. Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się w kompleksie sportowym Alchemia.

III. CEL
1. Zbiórka funduszy na rzecz Oli zmagającej się z chorobą autozapalną.
2. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej i dostępnej formy ruchu w okresie jesienno-zimowym.
3. Promocja firmy Torus oraz strefy rekreacji i sportu w Alchemii.

IV. PROGRAM IMPREZY
Piątek 29.01.2016 r.
12:00 - 23:00 wydawanie pakietów startowych (Biuro Zawodów) oraz przyjęcie dostarczonych przez zawodników rowerów (szczegóły dotyczące zasad i miejsca przyjęcia rowerów opracowane zostaną odrębnym dokumentem).
Sobota 30.01.2016 r.
07:00 - 8:00 odprawa techniczna dla pracowników zawodów
08:15 - II odprawa techniczna zawodników w Sport Stacji
08:40 - oficjalne otwarcie TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE
09:00 - start dystans sprint pierwsza zmiana (numery Z1-Z12)
10:30 - start druga zmiana (numery N1-N12)
12:00 - start trzecia zmiana ( numery C1-C12 )
13:30 - start czwarta zmiana (numery B1-B12)
15:00 - start piąta zmiana GRUPA PRO (numery P1-P12)
16:30 - start szósta zmiana KOBIETY (numery K1-K12)
~18:30 Ceremonia wręczenia nagród (po zakończeniu ostatniej rywalizacji).

V. DYSTANS I TRASA
TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE rozegrany zostanie na dystansie SPRINT (0,75 km, 20 km, 5 km).
1. Pływanie na dystansie 0,75 km w basenie 25 metrowym (30 długości). Na jednym torze startuje dwóch zawodników, pomiar odległości i czasu pływania przy użyciu urządzeń Garmin Swim™, wsparcie i nadzór wolontariuszy. Start z brzegu basenu. Nie skaczemy.
2. Jazda na rowerze dostarczonym przez zawodnika na miejsce zawodów w piątek, 29 stycznia 2016 r. Zawodnik nie ma możliwości wprowadzenia roweru do strefy zmian w dniu zawodów, tj. 30 stycznia 2016 r. Rowery dostarczone do biura zawodów przechowywane będą do godziny startu w pomieszczeniu, którego wejście objęte jest monitoringiem CCTV oraz ochroną personalną. Obsługa zawodów (3athlete) zamontuje rower na trenażer (zdemontuje koło i ustawi rower na trenażer). Zawodnik pokona na rowerze dystans 20 km. Do pomiaru czasu zostanie użyty program sterujący trenażerami Perf PRO.
3. Bieg na dystansie 5 km na bieżniach elektrycznych przygotowanych przez Organizatora w hali Sport Stacji. Pomiar czasu i dystansu elektroniczny, wsparcie i nadzór wolontariuszy.
Limit czasu ukończenia każdej grupy 1h 30 min.

VI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ROWERÓW
Kasety zamontowane na trenażerach noszą minimalne ślady użytkowania, a ich stan jest niemalże idealny.
⦁ Rower zawodnika zostanie ustawiony na trenażer w wyznaczonym wcześniej miejscu, z numerem wskazanym wcześniej zawodnikowi.
⦁ Zawodnik zobowiązany jest do oklejenia roweru numerem zawodnika, który otrzyma od Organizatora zawodów.
⦁ Sposób oklejenia roweru zostanie zamieszczony w race book’u, który każdy uczestnik zawodów otrzyma od Organizatora.
⦁ Trasa oraz obciążenie będzie jednakowe dla każdego uczestnika zawodów.
⦁ Typ trenażera zostanie odpowiednio dobrany dla każdego roweru.
⦁ W przypadku gdy rower posiada kasetę z 10 lub 11 zębatkami, zawodnik otrzyma trenażer Wahoo Kickr i będzie jechał bez tylnego koła.
⦁ Z kolei w przypadku kasety z mniejszą liczbą zębatek niż 10 (9 i mniej) wymagana jest specjalna opona na trenażer założona na feldze. Zawodnik pojedzie wówczas na trenażerze Wahoo Snap, a tylne koło nie zostanie zdjęte.
⦁ Wszystkie trenażery posiadają wbudowany pomiar mocy.
⦁ Wszystkie trenażery dobierają takie same obciążenie, zależne od wybranej trasy.
⦁ Dopuszczone do startu są wszystkie typy rowerów które spełniają powyższe warunki.
⦁ 3athlete nie ponosi odpowiedzialności za stan napędu oraz ustawienia przerzutek w rowerach zawodników.
⦁ 3athlete nie ponosi odpowiedzialności za płynną zmianę przełożeń podczas zawodów, w przypadku dużego zużycia części napędowych w rowerze zawodnika.
⦁ 3athlete i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas zawodów.
⦁ 3athlete i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież, dewastację lub uszkodzenie sprzętu zawodnika.
⦁ By móc uczestniczyć w zawodach, każdy zawodnik powinien zaakceptować wyżej wymienione warunki.
⦁ Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną zawodnikom przekazane przed zawodami.

VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów będzie mieściło się w AquaStacji przy al. Grunwaldzkiej 411 w Gdańsku.
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 29.01.2016 w godzinach 12:00 – 23:00.

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
W strefie zawodnika dostępne będą produkty energetyczne, owoce, koktajle i woda mineralna niegazowana. Po zakończonym starcie, zawodnicy będą mogli otrzymać posiłek regenerujący, na podstawie otrzymanego voucher’a.

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez sędziów wolontariuszy przy użyciu urządzeń Garmin Swim™ dla konkurencji pływania, przez 3athlete przy użyciu oprogramowania do trenażerów Perf Pro oraz przez sędziów wolontariuszy przy użyciu wbudowanego systemu elektronicznego w bieżniach dla konkurencji biegowej.

X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia)
K 30- (18 - 29 lat)
K 30+ (30 lat i więcej)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia)
M 25- (18 - 24 lat)
M 35- (25 - 34 lat)
M 35+ (35 lat i więcej)
3. Klasyfikacja Pro (nie biorą udziału w żadnej innej klasyfikacji).
4. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik.
5. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika.

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Nagrody rzeczowe dodatkowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE podczas ceremonii wręczenia nagród.
3. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
4. Klasyfikacje nie dublują się.
5. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.
6. Każdy zawodnik, który ukończy TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę rodziców oraz uczestnicy od 18 lat, którzy przedstawią swój dowód tożsamości.

XIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.torustriathlonteam.pl tam też jest dostępny formularz i ankieta, którą obowiązkowo należy wypełnić.
2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 3 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
5. Obowiązuje limit uczestników 72 osób.
6. W przypadku osiągnięcia limitu 72 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.01.2016 r., po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
8. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE.
9.Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

XIV. WPISOWE
1. W zawodach TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE obowiązują opłaty w wysokości:
120,00 PLN płatne do 31.12.2015
160,00 PLN płatne do 10.01.2016
180,00 PLN płatne do 20.01.2016
W przypadku konieczności wystawienia faktury powyższe kwoty stanowić będą kwoty netto i zostaną powiększone o 8% podatek VAT.
2.Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto Organizatora.
3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:

mGroup
al. Grunwaldzka 413,
80-309 Gdańsk
KONTO: 32 1440 1101 0000 0000 1423 8956

W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa TTIDH edycja dzienna.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok Imprezy.
6. Wpisowe podlega przepisaniu na innego uczestnika do dnia 18.01.2016 r. jedynie osobiście we wskazanym biurze Organizatora za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości (fakt ten należy wcześniej zgłosić pod wskazany e-mail: natalia@torustriathlonteam.pl)
7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę mGroup zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661)

XV. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.torustriathlonteam.pl

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres Organizatora Torus Sp. z o.o., Sp.k., al. Grunwaldzka 413 , 80-309 Gdańsk , z dopiskiem „TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE”. Reklamacja w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE będzie ostateczna.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 21.01.2016 o godz. 23:59.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma:
- komplet numerów startowych, 
- bandanę
- bidon
- voucher na posiłek regeneracyjny 
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród i statuetek nastąpi podczas ceremonii wręczenia nagród.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. W TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE nie będą wymagane licencje PZTri.
10.Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, a w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
11. W przypadku niespodziewanych zdarzeń jak awaria bądź przerwa w dostawie energii elektrycznej Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.